2018 Harçlar Kanunu Genel Tebliği Tam Metni

Yargı harçları, noter harçları, trafik harçları gibi çeşitli maktu ve nispi harçların yeniden değerleme oranında 2018 yılı için miktarlarının tespit edildiği 2018 harçlar kanunu genel tebliği tam metni Resmi Gazete’nin 29 Aralık 2017 sayısında yayınlandı.

Tarifede düzenlenen yargı harçları bakımından sulh mahkemeleri ve icra tetkik mercilerinde başvuru ücretinin 16,50 TL, asliye mahkemeleri ile idare mahkemelerinde ise 35,90 TL olduğunu görmek mümkün.

Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalar bakımından alınan ilam harcının binde 68,31 TL olmaya devam ettiği görülüyor. Keşif harcı ise 2018 yılı için 253,80 TL olarak belirlenmiş durumda.

29 Aralık 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30285 (Mükerrer)
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 80)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Harç miktarlarının hesaplanması

MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2017 yılı için yeniden değerleme oranı %14,47 (on dört virgül kırk yedi) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(2) 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78) ile tespit edilerek 2017 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

(3) 492 sayılı Kanuna bağlı 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

2018 Yargı Harçları

Başta yargı harçları olmak üzere devletin tahsil ettiği pek çok maktu ve nispi harç yukarıda yer alan harçlar kanunu genel tebliğine göre belirlenmekte ve tahsil edilmektedir. Harçlar Kanunu Genel Tebliğ her yıl aralık ayında yayınlanmakta ve harçlara ilişkin tarifeyi güncellemektedir. Tebliğde yargı harçlar haricinde noter harçları, vergi yargısı harçları, tapu ve kadastro harçları, konsolosluk harçları, pasaport, vize vb. işlemleri için alınan harçlar, gemi ve liman harçları, imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları, trafik harçları yer almaktadır.

2018 yılı yargı harçları tarifesinde dikkat çeken bazı miktarlar aşağıda yer almaktadır. Bunun dışında yukarıdaki “ekler için tıklayınız” linki aracılığı ile tüm tarifeye ulaşabilirsiniz.

Başvurma Harcı

Sulh mahkemeleri ve icra tetkik merciinde 16,50 TL
Asliye mahkemeleri ve idare mahkemelerinde 35,90 TL
BAM, BİM, Yargıtay, Danıştay, AYİM’de 55,20 TL
Anayasa Mahkemesi’nde 294,70 TL

Karar ve İlam Harcı

Nispi Harç
Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda istisnai dava türleri hariç Binde 68,31
Maktu Harç
Yine istisnai durumlar hariç konusu belirli bir bedel içermeyen veya taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarla, red kararlarında 35,90 TL

Keşif harcı 253,80 TL

Not: Tarifenin ayrıntıları için lütfen yukarıdaki ekler bölümüne bakınız.
2018 Harçlar Kanunu Genel Tebliği Tam Metni
5 (100%) 1 vote
Bu İçeriğin Daha Fazla Kişiye Ulaşması İçin:

Yorum Yap veya Soru Sor !

  Bildirimleri Aç!  
Bildir