Estetik Hekiminin Sonuç Taahhüdü

Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahiyi diğer tıbbi uzmanlık dallarından ayıran ve ona farklı bir hukuki statü kazandıran en önemli özelliği, estetik operasyonlarda hekimin sonuç taahhüdünün bulunmasıdır. Diğer tıbbi müdahalelerde hekim özen yükümlülüğüne uygun davranmak şartıyla müdahalenin neticesinin olumlu olacağını taahhüt etmez. Ancak estetik operasyonda müdahale neticesinde taahhüt edilen sonuç hekim tarafından meydana getirilmek zorundadır.

Yargıtay bu durumu pek çok kararında “…estetik ameliyat yapılmak suretiyle istenilen ve kararlaştırılan amaca uygun güzel bir görünüm sağlanmasının taraflar arasındaki eser sözleşmesinin konusu olduğu açıktır” şeklinde ifade etmektedir. Ayrıca yine sonuç taahhüdüne ilişkin olarak “hekimin eyleminin tıp kurallarına uygun olduğu yönündeki görüş yeterli olmayıp, ayrıca davacının isteklerinin karşılanıp karşılanmadığı, ayıplı olduğu iddia edilen yüz germe ve karından yağ dokusu alma ile ilgili olarak; hekimin edimini yerine getirip getirmediği ya da komplikasyon olup olmadığı ve komplikasyon konusunda aydınlatma görevinin yerine getirilip getirilmediği ve komplikasyon yönetiminin doğru yapılıp yapılmadığı hususları tartışılıp değerlendirilmek üzere… bozulmasına” şeklinde içtihatta bulunmuştur. Bkz. Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, 2018/5523 E., 2019/801 K., 26.02.2019 ve Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, 2018/5312 E. , 2019/139 K., 14.01.2019

estetik hekimi

Hal böyle olunca, estetik operasyonun hukuki boyutu diğer tıbbi müdahalelerden tamamen farklılık arz etmektedir. Estetik operasyonun sonuç taahhüdü özelliği onun eser sözleşmesi olarak tanımlanmasına neden olmaktadır. Eğer operasyon neticesi hekim taahhüt ettiği sonucu meydana getiremezse, yani “ayıplı ifa” söz konusu olursa bunun bir takım hukuki sonuçları bulunmaktadır.

Eser sözleşmeleri Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında bir tüketici işlemi olarak kabul edildiğinden, eser sözleşmesi niteliğindeki estetik operasyonlardan kaynaklı hukuki uyuşmazlıklarda görevli mahkeme de Tüketici Mahkemeleridir. Bir tüketici işlemi olan estetik operasyon neticesinde hekimin ayıplı ifası halinde tüketicinin seçimlik hakları bulunmaktadır. Bunlar eserin onarılması, yani ücret alınmadan gerçekleştirilecek yeni bir tıbbi müdahale ile taahhüt edilen sonucun tesis getirilmesi, eğer düzeltilmesi mümkün olmayan bir ayıp mevcutsa bedelde indirim yapılması, eğer meydana gelen netice kabule icbar edilemeyecek nitelikte ise bedel iadesi söz konusu olacaktır.

Tüm bunların haricinde eğer operasyon neticesi meydana gelen zararda hekimin malpraktis olarak nitelendirilecek bir kusuru mevcutsa, örneğin bir epilasyon işlemi neticesi hastanın derisinde yanıklar ve izler oluştuysa ve bu durum komplikasyon olarak nitelendirilemiyorsa hekimin kusuru nedeniyle tazminat yükümlülüğü de doğacaktır. Talep edilen tazminat maddi ve manevi tazminat olabilir. Maddi tazminat uğranılan zarar kadardır. Tedavi masrafları, çalışma ve iş gücü kaybı, ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan tazminat talepleri maddi tazminat olarak talep edebilir. Bunun yanında hasta hekim hatası nedeniyle elem ve ızdırap yaşadıysa manevi tazminat talep etmesi de mümkündür.

İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2012 yılında mezun oldu. 2014-2016 yılları arasında Çankaya Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda "Mülkiyet Hakkı ve Anayasa Mahkemesi'nin Mülkiyet Hakkına Bakışı" konulu tezi yazarak yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. 2013 yılında İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamladı. İstanbul'da kısa bir süre avukatlık yaptıktan sonra hakimlik sınavlarını kazanarak hakimlik görevine başladı. Sırasıyla İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hakim adaylığı, Elazığ Maden İlçesinde Asliye Hukuk ve Sulh Ceza Hakimliği, Maden İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimliği görevlerini ifa ettikten sonra 2019 yılında ailevi nedenlerle hakimlik görevinden istifa etti. İstanbul Barosu'na yeniden kayıt olarak serbest avukatlık yapmaya başlayan TABAK, halen İstanbul'da serbest avukat, arabulucu ve konkordato komiseri olarak mesleğini icra etmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır, iyi derece ingilizce bilmektedir.

Yorum yapın

× Whatsapp'tan Yaz!