Hekimin Hukuki Yani Tazminat Sorumluluğu

Tıp biliminin uygulayıcısı olan hekimlerin gerçekleştirdikleri tıbbi uygulamalar esnasında meydana gelen hatalı işlemlerinden ötürü oluşan zararlar bakımından tazminat sorumlulukları yani hekimin hukuki sorumluluğu bulunmaktadır. Hekimin gerçekleştirdiği işlem bir hastalığın bertaraf edilmesi olarak ifade edilebilecek bir tedavi işlemi olabileceği gibi, plastik cerrahi gibi estetik kaygılarla gerçekleştirilen bir işlem de olabilir.

OKUMANIZ GEREKEN DİĞER YAZILARIMIZ!
Bu yazıyı okuduktan sonra aşağıdaki yazılarımızı da okuyunuz.

Hekimlik faaliyeti kapsamında hekimin gerçekleştirdiği hatalı işlemler sonucu meydana gelen zararlar gerçekleştirilen işlemin türüne göre Türk Borçlar Kanunu’nun haksız fiil, vekaletsiz iş görme ve eser sözleşmesi hükümlerine göre tazmini talep edilebilmektedir. Gerçekleştirilen hatalı işlem bakımından hekimin cezai sorumluluğu da doğabilmekle birlikte bu yazımızda hukuki yani tazminat boyutunu ele almaktayız.

hekimin hukuki sorumluluğu

Hatalı Hekim Uygulamalarına Bazı Örnekler

  • Hekimin tedavi öncesi hastanın aydınlatılmış onamını alması gerçekleştireceği işlemin hukuka uygun olmasının şartlarının başında gelmektedir. Örneğin hastanın tedavisi için gerçekleştirilecek olan bir cerrahi müdahale öncesinde, ameliyatın gereklilik nedenleri, riskleri, olası komplikasyonları ve ameliyat sonrası sürece ilişkin bilgilendirme ve onay alınması zorunludur. Aydınlatılmış onamın alınmamış olması hekimin sorumluluğunu doğuracaktır.
  • Hekimin gerçekleştirdiği ilaç tedavisi ile ilgili olarak hastanın tedavisine uygun olmayan ilacın kullanılmış olmasının tespit edilmesi, yanlış ilacın hastanın durumunu ağırlaştırması veya başkaca yan etkilere, hastalıklara, doku ve uzuv kayıplarına neden olmuş olması hekimin sorumluluğunu doğuracaktır.
  • Hekimin hatalı teşhisi, hastalığın teşhisinde yanılgıya düşmesi, hastanın içerisinde bulunduğu tıbbi durumun hatalı yorumlanması sonucu uygulanması gereken tedaviden mahrum bırakılması, tedavide gecikilmesi neticesinde hastanın durumunun ağırlaşması gibi durumlarda yine hekimin hukuki sorumluluğu doğacaktır.
  • Estetik müdahaleler, protez diş uygulamaları gibi tıbbi ve estetik işlemlerin taahhüt edilen şekilde gerçekleştirilmemesi, hekimin hatalı uygulaması neticesinde estetik müdahaleden beklenen faydanın oluşmaması veya tam tersi beklenmeyen yan etkilerin meydana gelmesi durumu da yine hekimin tazminat sorumluluğu olarak gündeme gelebilecek örneklerdendir.

Hekimin Sorumluluğu Nasıl Belirlenir

Hekime karşı açılacak tazminat davasında mahkeme kendi uzmanlık alanı dışarısında olan davaya konu tıbbi uygulama ile ilgili olarak konunun uzmanlarından rapor alır. Örneğin Adli Tıp Kurumu’nun ilgili ihtisas daireleri, üniversite hastanelerinin adli tıp veya ilgili diğer anabilim dallarına ilişkin başkanlıkları hekimin hukuki sorumluluğu bakımından rapor alınabilecek mercilerdir.

Hekimin sorumluluğuna ilişkin alınacak raporda dosya kapsamındaki hasta işlem dosyası, gerçekleştirilen tedavi sürecine ilişkin bilgi ve belgeler, ilaç tedavisi süreci, cerrahi müdahalenin kapsamı, tedavi ve müdahale sonrası gerçekleşen şikayetler, devamında hastaya yapılan müdahaleler modern tıp biliminin gerekleri ve yöntemleri karşısında değerlendirilerek hekime atfı kabil bir kusur bulunup bulunmadığı tespit edilir.

Eğer hekimin kusurunun bulunduğu tespit edilebiliyorsa bu noktada hekimin yüzde kaç kusurlu olduğu değerlendirilir. Kimi zaman hastanın ve başkaca dış faktörlerin de zararın meydana gelmesinde kusurları mevcut olabilir. Raporda tüm bu faktörlerin kusur oranları belirlenir. Hekim meydana gelen zarardan eğer kusuru var ise kendi kusuru oranında sorumlu olacaktır

Tazminat Kapsamında Neler Talep Edilebilir

Hatalı tedavi sonucunda hastanın durumunun ağırlaşması, yan etkilerin meydana gelmesi, uzuv kaybı yaşanması, psikolojik bunalıma girilmesi gibi hastanın ölümü haricindeki tüm bu durumlarda talep edilebilecek tazminat kalemleri şu şekildedir:

Tedavi giderleri
Kazanç kaybı
Çalışma gücü kaybı
Ekonomik geleceğin sarsılmasından kaynaklanan zarar
Hastanın veya ağır yaralanma, uzuv kaybı gibi durumlarda yakınlarının manevi tazminat talebi

Yanlış tedavi uygulaması neticesinde hastanın ölümüne sebebiyet verilmesi halinde ise aşağıdaki tazminat kalemleri talep edilebilir.

Ölüme kadar gerçekleştirilen tedavi giderleri
Ölüme kadar geçen sürece ilişkin çalışma gücü kaybı
Cenaze giderleri
Ölenin desteğinden yoksun kalanlar için destekten yoksun kalma tazminatı
Ölenin yakınlarının manevi tazminat talebi
Hekimin Hukuki Yani Tazminat Sorumluluğu
5 (100%) 1 vote
Bu İçeriğin Daha Fazla Kişiye Ulaşması İçin:

Yorum Yap veya Soru Sor !

  Bildirimleri Aç!  
Bildir