İcra Takibine Nasıl İtiraz Edilir ?

Alacaklı tarafından gerçekleştirilen ilamsız icra takibi itiraz edilmediği taktirde kesinleşir ve borçlunun malvarlığı üzerinde haciz işlemleri gerçekleştirilebilir. Bunu engellemenin yolu itirazdır. Peki icra takibine nasıl itiraz edilir ?

Yazıyı okumaya başlamadan önce hatırlatma:
Eğer takip kesinleştiyse ve haciz aşamasına geçildiyse hacze itiraz yazımızı okuyabilirsiniz.

İlamsız İcra Takibi

İlamsız icra takibi alacaklının elinde alacağını kesin olarak ortaya koyan bir mahkeme ilamı, senet, sözleşme vs. bulunmasa dahi icra müdürlüğüne vereceği bir takip talebi ile başlatılabilen icra takibidir.

BAKINIZ: İcra Takibi Nasıl Yapılır ?
https://www.hukuknotlarim.com/icra-takibi-nasil-yapilir/

Alacaklı takip talebinde borçluyu, alacak miktarını ve alacağının dayanağını belirtir. İcra müdürlüğü borçluya takip talebindeki bilgileri içeren bir ödeme emri gönderir. İşte bu noktada itiraz süreci başlar.

İcra Takibine İtiraz

Borçlu olduğu iddia edilen şahıs eğer borçlu değilse veya herhangi bir sebepten dolayı borcu ödememekte haklı olduğunu düşünüyorsa ödeme emrine karşı 7 gün içerisinde itiraz etmesi gerekir. İtiraz edilmesi halinde icra takibi durur. Borca, faize, icra müdürlüğünün yetkisine itiraz edilebilir, kısmi itirazda bulunulabilir. 

Ödeme emrine itiraz doğrudan takibin başlatıldığı icra müdürlüğüne verilecek bir dilekçe ile gerçekleştirilebileceği gibi, başka bir yerdeki icra müdürlüğünden muhabere yöntemiyle de gönderilebilir. Önemli olan ödeme emrinin tebliği alındığı tarihi takip eden 7. gün mesai bitimine kadar itiraz dilekçesinin verilmiş olmasıdır.

Takibin Durması

İcra takibi alacaklının itirazı ile durursa borçlunun takibe devam edebilmesi için elindeki belgelere göre icra hukuk mahkemesinde itirazın kaldırılması veya genel görevli mahkemede itirazın iptali davası açması gerekir. Açılan dava neticesinde alacaklının haklı olduğu anlaşılırsa takibe devam edilir.

İtirazın iptali davasında alacağı itirazın kaldırılması ile birlikte borçlunun %20 icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep edebilir. Eğer alacak likit ise, yanmi yargılama yapılmadan da borçlu tarafından bilinebilir durumda olduğu tespit edilirse mahkeme borçlunun borç miktarı haricinde alacağın %20 oranında tazminat ödemesine de hükmedebilir.

Takibin Kesinleşmesi Halinde

Borçlu tarafından ödeme emrine itiraz edilmez ve takip kesinleşirse alacaklı haciz işlemlerine başlayabilir. Bu noktada alacaklı dilerse menfi tespit davası açabilir. Ancak menfi tespit davası açılması tek başına icra takibini durdurmaz.

Borçlu menfi tespit davası ile birlikte icra takibinde yatan paranın alacaklıya ödenmesinin engellenmesi bakımından ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep edebilir. Mahkemenin kabul etmesi halinde, mahkemece belirlenecek bedelin depo edilmesi ile takibe tedbir konur. Takip işlemleri devam etse de alacaklıya ödeme yapılmaz.

Eğer borçlu borcun tamamını teminat olarak icra müdürlüğüne depo ederse icra dosyası aracılığı ile konan hacizlerin kaldırılması ve takip işlemlerin durdurulması mümkün hale gelebilmektedir.

OKUMANIZ GEREKEN DİĞER YAZILARIMIZ!
Bu yazıyı okuduktan sonra aşağıdaki yazılarımızı da okuyunuz.

Yorum Yap veya Soru Sor !

  Bildirimleri Aç!  
Bildir
× Whatsapp'tan Yaz!