İpotek Kaldırma Yani İpotek Fekki Hakkında

Gayrimenkul üzerindeki ipoteğin kaldırılması diğer bir deyişle ipoteğin fekki de denilen ipotek kaldırma işlem belirli bir borç karşılığı gayrimenkul üzerine konan ipoteğin borcun ödenmesi neticesinde alacaklının rızası ile veya mahkeme kararı ile sonlandırılması anlamına gelmektedir. Borcun ödenmesi halinde malikin ipoteğin fekkini talep etme gerekirse dava etme hakkı bulunduğu gibi borcun ödenmemesi halinde de alacaklısının ipoteğin paraya çevrilmesi talebinde bulunma hakkı bulunmaktadır.

İpotek Nedir ?

İpotek, gayrimenkuller üzerine belirli bir alacağı temin etmek amacıyla konulan rehin şerhi anlamına gelmektedir. İpteğin konusu borcun ödenmemesi halinde alcaklı ipotek hakkına dayanarak gayrimenkulün icra kanalıyla satışı ve alacağının tahsilini sağlayabilmektedir.

Uygulamada genellikle bankaların kredi verirken, örneğin konut kredilerinde satın alınan konut üzerine ipotek koydukları görülebilmektedir. Bunun dışında ticari sözleşmelerde veya diğer borç ve alacak durumlarında gayrimenkul üzerine ipotek konması mümkündür.

Bir gayrimenkulün iptekli olup olmadığı tapudan öğrenilebilmektedir. Tapu kaydında, ilgili sayfanın ipotekler hanesinde gayrimenkul üzerinde ipotek varsa şerhedilmektedir.

İpoteğin Kaldırılması Yani İpoteğin Fekki

Krediyle alınan evin borcunun tamamen ödenmesi halinde artık tapudaki ipoteğin kaldırılması için gerekli başvurunun yapılması gerekmektedir. Bunun için kredinin kullanıldığı bankaya başvurulup ipotek fek yazısı almak gerekmektedir. Bankanın vereceği ipotek fek yazısı ile gayrimenkulün bulunduğu yer tapu müdürlüğüne başvurarak ipoteğin kaldırılmasını sağlamak mümkün.

İpoteğin bir banka tarafından değil de başkaca bir gerçek ve tüzel kişinin alacağından kaynaklı olarak konulması halinde de ipoteğin kaldırılması için borun ödenmesi ve alacaklısnın ipoteğin terkinini tapudan talep etmesi gerekmektedir. Alacağın tamamı ödenmemiş olsa da eğer alacaklının muvafakati varsa ipoteğin fekkini sağlamak mümkündür.

İpoteğin Fekki Davası

Eğer borcun ödenmesine rağmen alacaklı ipoteğin fekki için gerçi işleleri gerçekleştirmiyorsa veya borcu ödeyecek bir muhatap bulunamıyorsa, ipoteğin kaldırılması davası ile gayrimenkul üzerindeki ipoteğin fekki mümkündür. Bu davanın gayrimenlulün tapudaki maliki tarafından açılması zorunludur. Davalı ise ipotek alacaklısı olan gerçek veya tüzel kişidir.

İpoteğin fekki davası gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde açılır. Eğer borç tamamen ödendiyse ödemeye ilişkin belgeler mahkemeye sunur, eğer borç henüz ödenmemişse borcun tamamı mahkeme veznesine depo edilir.

Mahkeme yapacağı araştırma ile borcun ödenip ödenmediğini tespit eder ve şartların oluştuğuna kanaat getirirse tapudaki ipotek şerhinin terkini yönünde hüküm kurar. Hükmün kesinleşmesi ile birlikte gayrimenkul maliki kesinleşme şerhli gerekçeli hüküm ile birlikte tapuda ipotek şerhinin terkinini sağlayabilir.

İpoteğin Paraya Çevrilmesi

İpotek borçlusunun borcu ödemekte temerrüde düşmesi yani genel anlatımla borcu ödememesi halinde alacaklı ipoteğin paraya çevrilmesi yoluna başvurabilir. Bunun için özel olarak kanunda düzenlenmiş bulunan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız icra takibi başlatılabilir.

Eğer ipotek borçlusu ile ipotekli gayrimenkulün maliki farklı kişilerse örneğin borçlu gayrimenkulü ipotekli şekilde bir üçüncü şahısa satmış ise başlatılacak icra takibinde hem borçlu hem de gayrimenkulün yeni maliki borçlu olarak gösterilir. Ödeme emri her ikisine birden gönderilir. Takip neticesinde ipotekli gayrimenkulün satılarak borcun tahsili mümkündür.

BAKINIZ: İcra takibi Nasıl Başlatılır ?
https://www.hukuknotlarim.com/icra-takibi-nasil-yapilir/

İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2012 yılında mezun oldu. 2014-2016 yılları arasında Çankaya Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda "Mülkiyet Hakkı ve Anayasa Mahkemesi'nin Mülkiyet Hakkına Bakışı" konulu tezi yazarak yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. 2013 yılında İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamladı. İstanbul'da kısa bir süre avukatlık yaptıktan sonra hakimlik sınavlarını kazanarak hakimlik görevine başladı. Sırasıyla İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hakim adaylığı, Elazığ Maden İlçesinde Asliye Hukuk ve Sulh Ceza Hakimliği, Maden İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimliği görevlerini ifa ettikten sonra 2019 yılında ailevi nedenlerle hakimlik görevinden istifa etti. İstanbul Barosu'na yeniden kayıt olarak serbest avukatlık yapmaya başlayan TABAK, halen İstanbul'da serbest avukat, arabulucu ve konkordato komiseri olarak mesleğini icra etmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır, iyi derece ingilizce bilmektedir.

× Whatsapp'tan Yaz!