Bu kategoride miras hukuku kapsamında kaleme alınmış hukuki makaleler yayınlanmaktadır. Miras hukuku murisin yani vefat edenin muvazaalı ve iptal edilebilir sağlar arası tasarrufları ve ölüme bağlı tasarruflarının saklı payları zedelenen yasal mirasçılar tarafından nasıl dava edilebileceği, mirasçıların kanuni ve saklı pay oranları, yasal mirasçılar ve hakları ile mirasın paylaşımı konularını içermektedir.

Mirasçıların mirasın paylaşılması konusunda mutabık oldukları durumlarda devreye giren terekenin yani mirasın paylaşılması bir diğer ifadeyle taksim sözleşmesi yine bu kategorinin konusu kapsamında girmektedir. Mirasın reddi, mirastan çıkartma, art mirasçı atama gibi miras hukukunun yan konuları da burada ele alınan hukuki meseleler arasındadır.