Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku kategorisinde güncel sağlık mevzuatından ve tıbbi uygulamalara ilişkin uyuşmazlıklardan kaynaklı hukuki problemler hakkında yazı ve makaleler yayınlanmaktadır. Malpraktis davaları, hekimin hukuki ve cezai sorumluluğu, hasta hakları, tıbbi deneyler sağlık kategorisinde ele alınan başlıklar arasındadır.

Tıbbi uygulamalar neticesinde meydana gelen komplikasyonlar ile hatalı tedavi ve tıbbi müdahale neticesinde oluşan olumsuz neticeler mahkeme tarafından yorumlanmakta ve neticede tıbbi müdahaleyi gerçekleştiren sağlık profesyonelinin taksir veya kast derecesinde kusurunun bulunduğu kanaatine ulaşılırsa sorumluluğu gündeme gelmektedir. Bu noktada hatalı tıbbi müdahale gerçekleştiren doktor veya hemşirenin hem cezai hem de tazminat yükümlülüğü doğabilmektedir. Bu tür müdahaleler kasten veya taksirle ölüme sebebiyet verme, kasten veya taksirle yaralama gibi suç tiplerine ilişkin soruşturma ve kovuşturmalara konu teşkil edebilmektedir.

Bunun yanında yanlış tedavi sonucu sakat kalan, sağlık durumu kötüleşen, kazanç kaybına uğrayan hastalar veya ölüm halinde destekten yoksun kalan, manevi zarara uğrayan yakınlar hatalı tedaviyi gerçekleştiren doktor ve hastane aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açabilmektedirler. Sağlık hukuku kategorisi altında tüm bu süreçlere ilişkin güncel hukuki makaleler yayınlamaya devam edeceğiz.

Kürtaj Yasal mı ve Çocuk Aldırma Süresi

Kürtajın hukuki ve cezai olmak üzere iki farklı boyutu bulunmaktadır. Hukukumuzun çizdiği sınırlar dahilinde, hukuki normları ve temel kanunları göz önünde bulundurarak kaleme aldığımız yazımızda kürtaj işleminin hukuki boyutu ve yasal kürtaj yani çocuk aldırma süresi hakkında açıklamalara yer verdik. Peki kürtaj yasal mıdır ve ne zaman suç haline gelir…

Hekimin Hukuki Yani Tazminat Sorumluluğu

Tıp biliminin uygulayıcısı olan hekimlerin gerçekleştirdikleri tıbbi uygulamalar esnasında meydana gelen hatalı işlemlerinden ötürü oluşan zararlar bakımından tazminat sorumlulukları yani hekimin hukuki sorumluluğu bulunmaktadır. Hekimin gerçekleştirdiği işlem bir hastalığın bertaraf edilmesi olarak ifade edilebilecek bir tedavi işlemi olabileceği gibi, plastik cerrahi gibi estetik kaygılarla gerçekleştirilen bir işlem de olabilir. Hekimlik…

Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğu

Tedavi amaçlı da olsa insan üzerinde gerçekleştirilecek tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğu için bir bir takım hukuka uygunluk koşullarının mevcut olması gerekir. Bu koşulların sağlanamaması halinde gerçekleştirilen müdahale hukuka aykırı olacağından müdahaleyi gerçekleştiren kişinin hukuki ve cezai sorumluluğu gündeme gelebilecektir. Aşağıya ayrıntılarıyla açıklanacağı üzerine insan üzerinde gerçekleştirilecek bir müdahalenin hukuka uygun…

Malpraktis Davaları ve Hekimin Sorumluluğu

Malpraktis kelime anlamı olarak hatalı uygulama manasına gelmekle birlikte malpraktisin sağlık hukukundaki karşılığı hekimin yanlış tedavi uygulamasıdır. Yazımızda yanlış tedavi uygulamaları sebebiyle hastanın uğramış olduğu zarar neticesinde hekim aleyhine açılan malpraktis davaları hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. Malpraktis davaları ve hekimin hukuki ve cezai sorumluluğu ile ilgili olarak soru ve görüşlerinizi…