Tüketici Kanunundaki Tüketici Hakları Nelerdir ?

Tüketici ticari veya mesleki amaçlar haricinde ürün veya hizmet alımı yapan kişi olup, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yer alan kanuni düzenlemeler ile pek çok güvenceye kavuşturulmuş bulunmaktadır. Kanuni hakları ihlal edilen tüketici bu hakkını satın almış olduğu mal veya hizmetin değerine göre tüketici hakem heyeti veya tüketici mahkemesinde arayabilmektedir. Peki tüketici hakları nelerdir ?

OKUMANIZ GEREKEN DİĞER YAZILARIMIZ!
Bu yazıyı okuduktan sonra aşağıdaki yazılarımızı da okuyunuz.

tüketici hakları nelerdir

Ayıplı Ürün ve Hizmet Durumunda Tüketici Hakları

Tüketici hukukunda ayıp, ürün veya hizmetin satıcı tarafından taahhüt edilen veya olağan şartlarda ürün veya hizmetten beklenecek olan özelliklerine uygun olmaması durumu olarak tanımlanabilir. Ayıp aynı zamanda niteliğine göre açık ayıp ve gizli ayıp şeklinde de ayrılmaktadır.

Örneklerle açıklamak gerekirse; satın alınan elbisenin yırtık olması, ayıbın basitçe fark edilebilir nitelikte olması sebebiyle açık ayıp olarak kabul edilir. Kahve makinesinin 4-5 kullanım sonrasında bozulması ise ayıbın belli bir süreç sonunda ortaya çıkması nedeniyle gizli ayıp olarak nitelendirilecektir.

İlk 6 ay içerisinde ortaya çıkan ayıbın karine olarak satış esnasında da var olduğu kabul edilmektedir. Bunun aksini ispatlama yükümlülüğü satıcı üzerindedir. Satış üzerinden 6 ayın geçmesi halinde ayıbın satış anında da mevcut olduğunu ispat yükümlülüğü tüketici üzerindedir.

Tüketici açık ayıbı satıştan itibaren makul bir süre içerisinde satıcıya bildirmesi gerekmektedir. Bu süre her durumun özelliğine göre değerlendirilmesi icap edecektir. Gizli ayıpta ise makul süre ayıbın ortaya çıkması ile başlayacaktır.

Kanun bu süreyi 2 yıl ile sınırlamış, ayıp ihbarının en geç satıştan itibaren 2 yıl içerisinde yapılması gerektiğini bildirmiştir. İkinci el satışlarda bu süre 1 yıla düşmektedir. Ancak satıcı ayıbı hileli bir şekilde gizlemişse zamanaşımı süresi uygulanmaz ve tüketici süreyle bağlı olmaksızın her zaman ayıbı ileri sürebilir.

Peki ürünün ayıplı olması halinde tüketici neler talep edebilir ?
Ürünün iade alınması ve zararın tazmin edilmesi
Ayıp oranında ürün bedelinde indirim yapılması
Ürünün tamir edilmesi
Ayıpsız bir misli ile değiştirilmesi

Ayıplı malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi veya tamir edilmesi talebinin iletilmesi halinde satıcının 30 iş günü içerisinde talebi karşılaması gerekmektedir. Bu süre içerisinde satıcının talebin gereğini yerine getirmemesi halinde tüketici diğer seçimlik haklardan birini kullanabilir, örneğin bedelin iadesini talep edebilir.

Tüketicinin Cayma Hakkı Bulunan Durumlar

Normal şartlarda ürünün iadesi için yukarıda ayrıntılı ele alındığı üzere ürünün ayıplı olması gerekmektedir. Ancak kanun istisnai olarak mesafeli satım sözleşmeleri ile satın alınan ürün ve hizmetler bakımından gerekçesiz bir şekilde iade hakkını kabul etmiş bulunmaktadır. İnternetten yapılan alışverişler veya telefon, televizyon gibi iletişim araçları vasıtasıyla gerçekleştirilen satışlar mesafeli satım sözleşmesi kapsamında kabul edilir.

Bu şekilde mesafeli satım sözleşmesi ile satın alınan bir ürünün 30 gün içerisinde alıcıya ulaştırılması gerekir. Aksi halde tüketici ürünü almaktan vazgeçerek sözleşmeyi feshedip, ödeme yaptıysa para iadesi talep edebilir. Bunun haricinde ürünün tüketicinin eline geçmesinden itibaren de 14 gün içerisinde hiçbir gerekçe ileri sürmeksizin tüketicinin ürünü iade hakkı bulunmaktadır. Bu durumda satıcının 10 gün içerisinde ürünü iade alarak para iadesini gerçekleştirmesi kanunen zorunludur.

BAKINIZ: Cayma Hakkı ve İnternetten Alınan Ürünün İadesi https://www.hukuknotlarim.com/cayma-hakki/

İnternette veya sosyal paylaşım sitelerindeki satış sayfalarında “ürün iadesi yoktur, sadece değişim vardır” gibi ifadelerin yer aldığı görülmekle birlikte bunların hiçbir kanuni geçerliliği olmadığını, söz konusu satış sayfalarının gerçekleştirdikleri satışların da Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği 14 günlük cayma hakkına tabi olduğunu belirtelim.

Kanun cayma hakkına da bazı istisnalar getirmiş bulunmaktadır. Bunun sebebi de bazı özel satışların doğası gereği iadeye uygun olmaması ve satıcının korunmak istenmesi, cayma hakkının suistimal edilmesinin önlenmek istenmesidir. Buna örnek olarak kişiye özel olarak imal edilen ürünlerin cayma hakkının bulunmaması verilebilir. Örnek vermek gerekirse üzerine isminizi yazdırarak sipariş edeceğini bir kolyeyi internetten satın almış olsanız dahi iade edemezsiniz.

GÖZAT: İnternetten Alınan Ürünlerde Cayma Hakkı İstisnaları https://www.hukuknotlarim.com/internetten-alinan-urunlerde-cayma-hakki-istisnalari/

Tüketici Sözleşmelerinin Şekli Şartları

Tüketicilerin satın aldığı ürün ve hizmetler karşılığında imzaladıkları sözleşmelerin kanunen açık ve anlaşılır olması gerekmektedir. Maalesef çoğu zaman bu sözleşmelerdeki maddelerin çok ufak yazı karakterleriyle ve karmaşık bir şekilde, tüketicinin okumasını ve hızlı bir şekilde anlamasını zorlaştıracak formatta hazırlandığı görülmektedir.

Kanunen tüketicileri muhatap alan sözleşmelerin en az 12 punto büyüklüğünde yazı karakteriyle ve kolay anlaşılır bir dille hazırlanması zorunludur. Aksi halde, kanundaki şekil şartına aykırı hazırlanan sözleşmelerdeki tüketici aleyhine olan maddelerin yargılama sürecinde tüketici lehine uygulanması söz konusu olacaktır.

Bir diğer husus da sözleşmenin imzalanması sonrasında sözleşme hükümlerinin tüketici aleyhine değiştirilmesi yasağıdır. Sözleşmenin imzalanmasından sonra sözleşme maddeleri ancak tüketici lehine değiştirilebilir, aksi halde tüketici aleyhine yapılan değişiklikler yargılama esnasında gözardı edilecektir.

Genel İşlem Koşulu ve Haksız Şart Niteliğindeki Sözleşme Hükümleri

Türk Borçlar Kanunu’nda ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yer alan genel işlem koşulu ve haksız şart hükümleri önceden tek tip şekilde hazırlanmış sözleşmeler bakımından sözleşmenin güçsüz tarafını koruma gayesiyle düzenlenmiştir. Satıcı veya sağlayıcının sözleşmenin tarafı olacak herkes için tek tip ve değiştirilemez şekilde hazırladığı her türlü sözleşme hükmü genel işlem koşulu ve tüketici hukukundaki ismi ile haksız şart kabul edilmektedir.

Genel olarak perakende satışın söz konusu olduğu tüketim mallarının satışı veya hizmet satımı sözleşmelerinin satıcı, sağlayıcı tarafından önceden tek tip şekilde hazırlandığı gözlemlenmektedir. Bu tür sözleşmelerde maddeler önceden hazırlanarak, basılı şekilde tüketici önüne getirilmekte ve tüketicinin bu sözleşme içeriğine müdahale şansı bulunmamaktadır. Tüketicinin sözleşme içeriğine rıza gösterme ya da malı/hizmeti almama haricinde bir irade beyanı söz konusu olamamaktadır. İşte bu durumlarda kanun koyucu güçsüz konumda bulunan tüketiciyi koruma gayesi ile hareket etmektedir.

Borçlar Kanununda Genel İşlem Koşulu

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu‘nun 20 ve devamı maddelerinde düzenlenen genel işlem koşulu hükümlerine göre tek taraflı olarak ileride kurulacak tüm akdi ilişkiler için hazırlanan tek tip sözleşmelerde yer alan karşı tarafın menfaatlerini ihlal eden hükümlerin, bu hükümlerin karşı tarafla tek tek istişare edilip, kabulünün sağlandığı ispatlanamadıkça yazılmamış sayılması gerektiği kabul edilmiştir.

Sözleşmenin her bir maddesinin tartışılarak kabul edildiğine ilişin genel geçer ifadeler ise bu hususu ispat etmek bakımından yeterli görülmemiştir. Sözleşmenin yazılmamış sayılacak olan hükümleri haricindeki hükümleri geçerliliğini korur, karşı tarafın aleyhine olan ve yazılmamış sayılan hükümler ise sözleşmenin pasif konumunda bulunan taraf lehine yorumlanır.

Tüketici Kanununda Haksız Şart

Türk Borçlar Kanunu’ndaki düzenlemeye paralel bir şekilde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun‘un 5. maddesinde de haksız şart hükümleri düzenlenmiştir. Kanuna göre haksız şart tüketici ile müzakere edilmeden sözleşmeye eklenen ve hak ve yükümlülükler bakımından dürüstlük kuralına aykırı şekilde tüketici aleyhine dengesizlik oluşturan hükümler olarak tanımlanmıştır.

Kanun koyucu bu tür hükümleri kesin hükümsüz kabul etmiş tüketici aleyhine hüküm doğurmamasını kabul etmiştir. Ayrıca bu tarz sözleşmelerdeki hükümlerin açık, anlaşılır ve okunaklı yazılması sorunludur. Okunamayacak kadar ufak puntolu, anlaşılmayan, mânâ olarak çelişkili, kapalı ifadeler bu madde kapsamında haksız şart kabul edilir ve tüketici lehine yorumlanır.

Sipariş Edilmeyen Ürün Veya Hizmet

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un getirdiği bir diğer önemli tüketici hakkı da tüketicinin sipariş etmediği bir ürünü iade yükümlülüğünün bulunmaması durumudur. Tüketici sipariş etmediği bir ürün kendisine ulaştığında bu ürünün iadesi bakımından her hangi bir yükümlülük altında değildir. Ancak kanun sipariş edilmeyen ürünün tüketilmesi ve kullanılması halinde satıcının tazminat sorumluluğunu saklı tutmuştur. Zira sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre bu tür durumlarda satıcı hak talep edebilir.

Tüketici Mahkemesi ve Hakem Heyeti Ayrımı

Tüm Türkiye çapında il merkezlerinde ve bazı ilçe merkezlerinde tüketici hakem heyetleri kurulmuş bulunmaktadır. Amaç tüketici problemlerine ilişkin yargılamaların mahkemeye gitmeden heyet aracılığı ile hızlı bir şekilde çözümlenmesini sağlamaktadır.

Tüketici mahkemeleri ve tüketici hakem heyetleri bakımından ürün veya hizmetin değerine göre ikili bir ayrıma gidilmiş bulunmaktadır. Her yıl değişen bir tarifeye göre belirlenen sınırlara göre ürünün sınırın altında kalması ihtimalinde tüketici hakem heyetine, sınırın üzerinde bulunması ihtimalinde doğrudan tüketici mahkemesine başvurulması gerekmektedir.

Eğer belirlenen sınırın altında kalmasına rağmen tüketici mahkemesine başvurulmuş olması halinde mahkeme tüketici hakem heyetine başvurulması gerektiğinden bahisle dava şartı yokluğundan red kararı vermektedir.

BAKINIZ: Tüketici Hakem Heyetine Başvuru https://www.hukuknotlarim.com/tuketici-hakem-heyetine-basvuru/

Yazımızda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da düzenlenen tüketici hakları nelerdir sorusuna cevap verdik. Konuyla ilgili sorularınızı yazının altındaki yorum kısmına ekleyebilir veya bizlere konuyla ilgili mesaj gönderebilirsiniz. Yazıyı beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınız aracılığı ile paylaşırsanız daha fazla kişiye ulaşmasına katkıda bulunmuş olursunuz. Teşekkür ederiz.

14
Yorum Yap veya Soru Sor !

10 Yorum sayısı
4 Yorum cevapları
1 Takipçiler
 
En çok tepki verilen
En yeni yorum dizisi
11 Yorum sahipleri
  Bildirimleri Aç!  
En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Bildir
Ali

Merhaba
Benim bir sıkıntım var yardımcı olursanız çok sevinirim para miktarı küçük lakin gurur meselesi haline geldi
Tam 5 gün önce iki t shirt aldım burda bir magza dan ikisi de ikisini de giydim ve bu sabah ayıplı olduklarını fark ettim ve mağza gittim kasiyer fabrikaya göndeririz en az bir ay sonra yenisini alırsınız dedi bende para mi geri istediğimi burdan alışveriş yapmak istemediğimi şöyledim yarın daha yetkili biriyle görüşeceğim .
Ben ne yapmalıyım para mi almaya hakkım yokmu sürekli bunların ayağına gitmek zorunda mıyım? Acil yardımcı olursanız çok memnun olurum

Şehir
Zonguldak
Meryem Gözen

Ben bir telefon aldım altı ay olmadı arıza yaptı tüketici hakem heyetine götürdüm ve garantiye gönder diye kabul etmedi bu dogrumu

Şehir
Alanya
Şavettin DÖNMEZ

2000 Yılında Marmaris’te Otel Lidya’dan “Devre Tatil” olarak Palmiye otelcilik garantisiyle taşeron Prestij inşaat şrkt’nin aracılığıyla 11.000.000 lık30 yıllık sözleşme yaptık Sözleşme hükümlerine uygun olmayan aidatlarvs uygulamasınan dolayı üç yıl sonra iptal davası açıldı ve tüketici hakem heyeti kararıyla paramızın iadesine karar verdi. Fakat bir bankanın icradan satın alması ve diğer borçlulara öncelik tanınarak bizim paramızın ödenmediği bir durumla karşılaştık. Dosya Ankara’da arşive kaldırılmış durumda. Mağduriyetimizin yargıda bir çözümü olur mu acaba? Lütfen yardımcı olun. Sözleşme ve ödenen senetler mevcuttur.Dava açıp hak etme şansımız var mı?

Şehir
İstanbul-
Halil

İnternet üzerinden yani watsap dan alışveriş yaptım ama satıcı malları göndermiyor ücreti aldığı halde şiparimi göndermiyor tlfon numarası ve watsap numarası bende var Fransa dan yazıyorum yardımcı olurmuşsunuz bir bilgi alabilirmiyim teşekkür ederim

Şehir
Lyon
nedim karaman

Vestel Venüs cep telefonu aldım arızalı çıktı aldığım mağazaya götürdüm mağaza yetkilisi servise göndereceğiz servis onayı ile cep telefonunun yenisini vereceklerini ve 23 gün beklemem gerektiğini söyledi şimdi ben servis onayı beklemeden cep telefonunun yenisini veya paramı alamazmıyım saygılarımla

Şehir
istanbul
nedim karaman

vestel tiketici haklarını tanımayan ve kalitesiz ürünler üretiyor bir daha hayatımda yerli üretüm almam

Şehir
istanbul
Doğukan

merhaba ben internetnetten resmi birşekketten ürün aldım kartımdan ücret çekildi fakat ürünü göndermediler müşteri hizmetlerinden iade kestirdim 2 haftadır paramıda iade etmediler napmam gerekiyor yardımcı olursanız çok sevinirim

Şehir
BURSA
Zehra Semiha Dogankayali Todd

Verdiginiz bilgiler icin tesekkur ederim, aydinlatici oldu ama mumkunse sizden kendi durumumla ilgili biraz daha detayli bilgi almak istiyorum: Ben 1962 senesinden beri Londrada oturuyorum. (88bucuk yasindayim). 11/05/2018 tarihinde 26/05/2018 tarihinde donmek uzere istanbula, memleketimi, akraba ve sevdiklerimi gormeye geldim. 23/05/2018 tarihinde gozumde hissettigim bir rahatsizlik bana arada sirada gelen bir agrinin MS gibi bazi kotu hastaliklarin belirtisi olabilecegini endisesi ve korkumu hatirlatti. Londrada gittigim cesitli goz doktaorlari bir sey bulamamisti. Istanbulda son gunlerde hissettigim gozumdeki rahatsizlik bana bu durumu hatirlatinca evvelce gidip memnun kaldigim simdi Bati Goz olan hastahaneye gittim. Gordugum Prof. Dr. bana gozumdeki rahatsizligin galiba mikrop kapmak… Tamamını oku »

Şehir
Londra
Semra

İyi akşamlar Ben 12 ay önce lazere başladım daldım hizmetten hiç memnun kalmadım sınırsız anlaştık sonradan anlaşmayı pes ettiler 12 ayım doldu hizmette hiçbir sonuca alamadım hiç memnun değilim hak talep etsem acaba mümkün mü paramı geri alabilme şansım var mı acaba

Şehir
Istambul
Onur

ben internet üzerinden kişiyi özel bir ürün satın aldım (kutulu bebek albümü). Ürün geldi fakat internet sitesi üzerindeki görselden farklı bir ürün geldi(kutusu küçük,albüm içine sığmıyor+süsleri farklı).firmayı aradığımda ürün görseldekinden farklıda olsa kişiye özel olduğu için geri iade edilemeyeceğiniz söylüyor. bu ürünü iade edip ödediğim parayı geri alabilirmiyim?

Şehir
Ankara
× Whatsapp'tan Yaz!